רשות ניקוז ים המלח פועלת מתוקפם של חוקים ותקנות ולפי כללי המנהל התקין:

  • כרשות ניקוז, חוק הניקוז קובע את תפקידי רשות הניקוז וסמכויותיה. החוק קובע את אופן הקמת רשות הניקוז, הרכבה וסדרי עבודתה. החוק מאפשר לרשות הניקוז להקים מפעלי ניקוז לצורך ביצוע תפקידה, ובפרט תפיסת קרקע, תכנון וביצוע עבודות ניקוז.
  • כרשות נחל, צו השר להגנת הסביבה מטיל על רשות הניקוז חלק מסמכויות רשויות נחל לפי חוק רשויות נחלים ומעיינות.
  • תמ"א 34/ב/3 – תכנית מתאר ארצית משולבת לנחלים וניקוז נועדה להבטיח את תפקדים ההידרולוגי, אקולוגי וחברתי של נחלים. התכנית מגדירה סטטוטורית מדרג נחלים ארצי וקובעות הוראות שימוש בתחומם.
  • רשות ניקוז ים המלח פועלת לפי סטנדרטים מקובלים ומחדשת מדי שנה את תוקפם של אישורי ניהול תקין (ISO 9001) וניהול סביבתי תקין (ISO 14001). 

קבצים להורדה: