לצורך הבטחת זרימה תקינה בנחלים ובמתקני ניקוז עוסקת רשות הניקוז בתחזוקת נחלים.
התחזוק הכוללת פינוי סחף, ייצוב גדות, כיסוח צמחיית קנים ופעולות נוספות הנערכות על פי רוב טרום עונת השיטפונות.

חתירה בגדת יובל של נחל מצדה ופגיעה בתשתית.jpe