הצעה להצטרפות למאגר המתכננים והיועצים של רשות ניקוז ים המלח

רשות ניקוז ים המלח (להלן: "רשות הניקוז"), הינה תאגיד שהוקם על פי חוק, ובכוונתה להרחיב את מאגר היועצים שלה (להלן: "מאגר היועצים"), למתן שירותים ו/או ביצוע עבודות בתחומים המפורטים בהזמנה זאת.

ניתן לפנות לרשות הניקוז בבקשה להיכלל במאגר, בכפוף לעמידה בכל תנאי הסף והדרישות כפי שמפורטות בהזמנה זאת ובהתאם לאמות המידה והדרישות לצירוף למאגר היועצים בתחומים הרלוונטיים והכל כמפורט.

אין בפרסום הזמנה זו או בקיום מאגר היועצים של רשות הניקוז כדי לגרוע מזכותה להוסיף ו/או לשנות ו/או לגרוע בעתיד מתנאי הסף להצטרפות למאגר היועצים ו/או כל קריטריון אחר של  איכותו/או כדי לגרוע מזכות רשות הניקוז להוסיף תנאי סף נוספים ו/או קריטריונים ואמות מידה אחרים.

כמו כן מובהר, כי אין בפרסום הזמנה זאת ו/או בקיומו של מאגר היועצים כדי לחייב את רשות הניקוז באופן כלשהו להזמין שירותים כלשהם מהיועצים אשר יכללו במאגר, או כדי למנוע בכל דרך שהיא מרשות הניקוז לפעול להרחבת המאגר ו/או לצרף ו/או לגרוע יועצים ו/או נותני שירותים נוספים ו/או אחרים והכל על פי צריכה ושיקול דעתה הבלעדי, ובפרט אין בכך לגרוע מזכות רשות הניקוז לפעול לפרסום מכרזים ו/או כל הליך אחר לקבלת הצעות והתקשרות בתחומים המפורטים במאגר.

את הבקשות להצטרפות למאגר היועצים כאמור יש להגיש עם כל המסמכים הרלוונטיים דרך הטופס המקוון  באתר הרשות ולוודא את קבלת הבקשה בדוא"ל: [email protected]  , לידי רעות אזולאי.

 1. תנאי סף כלליים: תנאי סף להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים:
  1.1 המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין שאינו תאגיד רשום או שותפות שאינה רשומה שהינה עוסק מורשה או יחידיה (כולם או חלקם) הינם עוסק מורשה כאמור.
  1.2 המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .1976
  1.3 השכלה והכשרה מקצועית: בעל תואר אקדמי רלוונטי לתחום הייעוץ, רישוי, רישום ו/או הסמכה, הכל כנדרש עפ"י כל דין למתן השירותים בתחום. היה המציע תאגיד, יציין את הגורמ/ים מטעמו בעל/י ההשכלה וההכשרה, הרישוי וההסמכה כאמור .

רשימת התחומים המבוקשים:

 
   

בתחומים המפורטים מטה (סעיפים 2.1-2.5) יחולו דרישות הסף והניסיון המקצועי הכלליים כפי המפורטים בסעיפים 3 ו-4 להלן:

2.1 כבישים ותנועה

2.2 קונסטרוקציה

2.3 ייעוץ אקולוגי

2.4 ייעוץ בטיחות

2.5 ייעוץ הפקעות

 

 1. וותק מקצועי בתחום אליו מוגשת הבקשה:
  3.1 ניסיון וותק מקצועי בתחום הרלוונטי של לכל הפחות 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות. היה והמציע תאגיד, הוותק שיוצג יהיה של עובד המציע, המיועד מטעמו למתן השירותים/לביצוע העבודות ובלבד שהוא עובד אצל המציע לכל הפחות בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות.
 2. ניסיון מקצועי (לכל התחומים בסעיפים 2.1-2.5):
  4.1 המציע (או עובד שלו כמפורט בסעיף 3.1 לעיל), ביצע לפחות 10 פרויקטים בתחום בו הוא מבקש להיכלל במאגר במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות.
  4.2 למציע ניסיון במתן שירותים/ביצוע עבודות לגופים ציבוריים ובכלל זה עיריות, רשות/יות מקומית/יות ו/או אזוריות, תאגיד/ים עירוני/ים ו/או תאגיד/י מים ו/או רשויות ניקוז.  
  4.3 לצורך הוראת סעיף זה, ניסיון יהיה מתן שירותים, לכל הפחות לגוף ציבורי אחד במהלך 5 שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות. מובהר, כי לרשות הניקוז הזכות לקבוע תנאי סף נוספים בקשר עם ניסיון מקצועי בכל פניה תחרותית ליועצים, בהתאם לצרכי רשות הניקוז ביחס לכל פרויקט, לגופו ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של רשות הניקוז.
 3. לצורך הגשת הבקשה, בכל התחומים המפורטים לעיל, יש לצרף את המסמכים הבאים:
  א. העתק תעודות השכלה.
  ב. פרופיל חברה או קורות חיים ו/או כל מסמך אחר (לרבות המלצות/חוזים וכיוצב'), המעידים על עמידת המציע בדרישת תנאי הסף ו/או הניסיון הרלוונטי בתחום בו מוגשת הבקשה. בכל האמור לניסיון על המציעים יהיה לפרט את הפרויקטים שבוצעו על ידם (בהתאם לדרישות הניסיון הרלוונטיות כאמור במסמך זה ו/או ניסיון במתן שירותים/ביצוע עבודות לגופים ציבוריים ו/או רשימת הפרויקטים ומועדי ביצועם המעידים על עמידה בתנאי הסף.
  ג. לצורך הוכחת עמידת המבקש בדרישות הניסיון, על המבקש לצרף פירוט ניסיונו בנוסח טבלת הניסיון המצורפת כנספח 1 למסמך זה.
 • מובהר כי על המבקשים להיכלל במאגר לעמוד הן בתנאי הסף הכלליים והן בתנאי הסף המורחבים הרלוונטיים לתחום עיסוקם.
 • על מנת להוכיח את עמידת המציע בכל הדרישות עליו לצרף את כל המסמכים ו/או האסמכתאות הרלוונטיות בקבצי PDF סרוקים.

לכל התחומים המפורטים לעיל (סעיפים 6.1-6.4),  דרישות הסף ודרישות הניסיון יהיו כדלקמן:

 1. תנאי סף מורחבים:
  בכל אחד מהתחומים המפורטים להלן, יחולו דרישות ותנאי הסף הספציפיים הנוגעים לו כפי שיפורטו להלן:


6.1 אדריכלות נוף
6.1.1 מתכנן ראשי  רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים , התשי"ח – 1958 ותקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות)
התשכ"ז – 1967.
6.1.2 ניסיון מקצועי מוכח בן 10 שנים, לפחות, בתכנון שטחים פתוחים.
6.1.3 ניסיון בעבודה עם סביבה מדברית .
6.1.4 ניסיון בתכנון שיקום נופי – כרייה וחציבה והפרות מקומיות.
6.1.5 ניסיון בהתמודדות עם סוגיות סביבתיות בעלות השפעה על נחלים.

לצורך הוכחת עמידת המבקש בדרישות המבקש לצרף טבלה/טבלאות ובהן יפורטו לכל הפחות 10 פרויקטים שיש בהם כדי להראות את ניסיונו בהתייחס לכל הרכיבים המפורטים לעיל, כאשר 3 פרויקטים הינם לכל הפחות מהשלוש השנים האחרונות את רשימת הפרויקטים יש לצרף על גבי טבלה בנוסח כפי שמצורף למסמך זה.

6.2 אדריכלות
6.2.1 מתכנן ראשי רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים , התשי"ח – 1958 ותקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות)
התשכ"ז – 1967.
6.2.3 ניסיון מקצועי מוכח בן 10 שנים, לפחות, בתכנון מבנים ציבוריים.
6.2.4 ניסיון תכנון מבנים בראייה אקולוגית באזור מדברי.
6.2.5 מתן מענה מהמציע לכלל התחומים הרלוונטיים כולל אדריכלות המבנה, עיצוב פנים, קידום סטטוטורי וכל דרישה אחרת המקובלת בתחום האדריכלות.

לצורך הוכחת עמידת המבקש בדרישות המבקש לצרף טבלה/טבלאות ובהן יפורטו לכל הפחות 10 פרויקטים שיש בהם כדי להראות את ניסיונו בהתייחס לכל הרכיבים המפורטים לעיל, כאשר 3 פרויקטים הינם לכל הפחות מהשלוש השנים האחרונות  את רשימת הפרויקטים יש לצרף על גבי טבלה בנוסח כפי שמצורף למסמך זה.

6.3 מתכנני ניקוז:
6.3.1 מתכנן ראשי רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958 ותקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות)
התשכ"ז – 1967.
6.3.2 ניסיון מקצועי מוכח של 10 שנים לפחות כמתכנן ראשי בתחום ניקוז בשטחים פתוחים.
6.3.3 ניסיון בתכנון בהיקף כספי של מעל 1 מלש"ח (שכ"ט) בשנה כמתכנן ראשי ב-3 שנים האחרונות בתכנון ניקוז בשטחים פתוחים.
יש לצרף את נוסח ההצהרה המעידה על היקף כספי (נספח 2) כאשר הפרטים בה ימולאו על ידי המבקש, יחתמו על ידו וחתימתו תאושר על ידי עו"ד.

לצורך הוכחת עמידת המבקש בדרישות המבקש לצרף טבלה/טבלאות ובהן יפורטו לכל הפחות 10 פרויקטים שיש בהם כדי להראות את ניסיונו בהתייחס לכל הרכיבים המפורטים לעיל, כאשר 3 פרויקטים הינם לכל הפחות מהשלוש השנים האחרונות  את רשימת הפרויקטים יש לצרף על גבי טבלה בנוסח כפי שמצורף למסמך זה.

6.4 שירותי ניהול ופיקוח בפרויקטים:
אם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא:
6.4.1 מנהל הפרויקט יהיה בעל הכשרה מקצועית כמהנדס אזרחי או הנדסאי אזרחי הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים/ פנקס הנדסאים וטכנאים מוסמכים.
6.4.2 ניסיון מקצועי מוכח של 5 שנים למהנדס אזרחי או 8 שנים להנדסאי אזרחי בניהול פרויקטי פיתוח (לא בינוי), בגופים ציבוריים, בעלות מצטברת של מעל 50 מלש"ח.
יש לצרף את נוסח ההצהרה המעידה על היקף כספי (נספח 2) כאשר הפרטים בה ימולאו על ידי המבקש, יחתמו על ידו וחתימתו תאושר על ידי עו"ד.

לצורך הוכחת עמידת המבקש בדרישות המבקש לצרף טבלה/טבלאות ובהן יפורטו לכל הפחות 10 פרויקטים שיש בהם כדי להראות את ניסיונו בהתייחס לכל הרכיבים המפורטים לעיל, כאשר 3 פרויקטים הינם לכל הפחות מהשלוש השנים האחרונות את רשימת הפרויקטים יש לצרף על גבי טבלה בנוסח כפי שמצורף למסמך זה.

7. מודדים:
7.1.1 משרד אשר בו לכל הפחות 2 מודדים מוסמכים, שותפים/מועסקים על ידי המשרד, כאשר אחד לפחות בעל ניסיון של לכל הפחות 5 שנים.
7.1.2 ניסיון מוכח של התחומים הבאים (נדרש להציג 5 פרויקטים לכל תחום).
7.1.3 מיפוי פוטוגמטרי, על בסיס צילום אויר, בקנ"מ: 1:250 / 1:500, לשטח הגדול מ-100 דונם.
7.1.4 מדידה לתכנון מפורט בקנ"מ 1:250 הכוללת השלמות קרקעיות.
7.1.5 צורך הוכחת עמידת המבקש בדרישות המבקש לצרף טבלה/טבלאות ובהן יפורטו לכל הפחות 10 פרויקטים שיש בהם כדי להראות את ניסיונו בהתייחס לכל הרכיבים המפורטים לעיל, כאשר 3 פרויקטים הינם לכל הפחות מהשלוש השנים האחרונות את רשימת הפרויקטים יש לצרף על גבי טבלה בנוסח כפי שמצורף למסמך זה.
מובהר כי לצורך עמידת המציעים בתנאי ודרישות הסף ניתן לעשות שימוש בפרויקט מסויים ליותר מתנאי סף אחד (ככל ורלוונטי).

8. יועץ נגישות:
אם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא:
8.1.1  בעל ותק של לפחות 5 שנים רצופות עד למועד האחרון להגשת ההצעות.
8.1.2 אישור רישום בפנקס המורשים לנגישות מתו"ס ונגישות שירות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ו/או ממשרד הכלכלה וכן רישיון תקף.  על הרישיון להיות תקף לכל הפחות למועד האחרון לרישום למאגר.
8.1.3 ניסיון מוכח במתן שירותי ייעוץ בתחום הנגישות (מבנים/ תשתיות/ סביבה וכו') ב5- השנים האחרונות ( ועד מועד הגשת הבקשה).  יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד.
8.1.4 לצורך הוכחת עמידת המבקש בדרישות המבקש לצרף טבלה/טבלאות ובהן יפורטו לכל הפחות 10 פרויקטים שיש בהם כדי להראות את ניסיונו בהתייחס לכל הרכיבים המפורטים לעיל, כאשר 3 פרויקטים הינם לכל הפחות מהשלוש השנים האחרונות את רשימת הפרויקטים יש לצרף על גבי טבלה בנוסח כפי שמצורף למסמך זה.

9. יועץ כלכלי:
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא:
9.1 המבקש בעל השכלה אקדמית ממוסד ישראלי מוכר בכלכלה, חשבונאות או מנהל עסקים. המבקש הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות מועד הגשת הבקשה משמע במתן שירותי ייעוץ כלכליים לגופים ציבוריים

מסמכים להורדה:

תנאי סף למאגר יועצים

נספח 1: פירוט טבלת פרויקטים

נספח 2: טופס הצהרה 

_____________________

* רשות הניקוז שומרת על זכותה לקבוע תנאי סף נוספים ו/או אמות מידה ו/או הוראות אחרות לצורך התקשרות עם יועץ בפרויקט מסוים, בהתאם לשיקול דעתה ולצרכי הפרויקט.