הצעה להצטרפות למאגר המתכננים והיועצים של רשות ניקוז ים המלח

להורדת מסמכי ההזמנה להיכלל במאגר חתומים וסרוקים יש ללחוץ כאן 

רשות ניקוז ים המל (להלן:"רשות הניקוז"), הינה תאגיד שהוקם על פי חוק, ובכוונתה להרחיב את מאגר היועצים שלה (להלן:"מאגר היועצים"), למתן שירותים ו/או ביצוע עבודות בתחומים המפורטים בהזמנה זאת.

ניתן לפנות לרשות הניקוז בבקשה להיכלל במאגר, בכפוף לעמידה בכל תנאי הסף והדרישות כפי שמפורטות בהזמנה זאת ובהתאם לאמות המידה והדרישות לצירוף למאגר היועצים בתחומים הרלוונטיים והכל כמפורט.

אין בפרסום הזמנה זו או בקיום מאגר היועצים של רשות הניקוז כדי לגרוע מזכותה להוסיף ו/או לשנות ו/או לגרוע בעתיד מתנאי הסף להצטרפות למאגר היועצים ו/או כל קריטריון אחר של  איכותו/או כדי לגרוע מזכות רשות הניקוז להוסיף תנאי סף נוספים ו/או קריטריונים ואמות מידה אחרים.

כמו כן מובהר, כין אין בפרסום הזמנה זאת ו/או בקיומו של מאגר היועצים כדי לחייב את רשות הניקוז באופן כלשהו להזמין שירותים כלשהם מהיועצים אשר יכללו במאגר, או כדי למנוע בכל דרך שהיא מרשות הניקוז לפעול להרחבת המאגר ו/או לצרף ו/או לגרוע יועצים ו/או נותני שירותים נוספים ו/או אחרים והכל על פי צריכה ושיקול דעתה הבלעדי, ובפרט אין בכך לגרוע מזכות רשות הניקוז לפעול לפרסום מכרזים ו/או כל הליך אחר לקבלת הצעות והתקשרות בתחומים המפורטים במאגר.

 את הבקשות להצטרפות למאגר היועצים כאמור יש להגיש עם כל המסמכים הרלוונטיים דרך הטופס המקוון ולוודא את קבלת הבקשה

בדואר אלקטרוני: [email protected]  , לידי חגית אסרף.

 1. תנאי סף כלליים[1]: תנאי סף להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים:
  1. המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין שאינו תאגיד רשום.
  2. המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל“ו .1976
  3. השכלה והכשרה מקצועית: בעל תואר אקדמי רלוונטי לתחום הייעוץ, רישוי, רישום ו/או הסמכה, הכל כנדרש עפ“י כל דין למתן השירותים בתחום. היה המציע תאגיד, יציין את הגורמ/ים מטעמו בעל/י ההשכלה וההכשרה, הרישוי וההסמכה כאמור .
 2. וותק מקצועי בתחומ/ים אליו/הם מוגשת הבקשה:

לכל התחומים המפורטים בהזמנה זאת- וותק מקצועי בתחום הרלוונטי, לכל הפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות (משמע – החל מיום 1.8.2016); היה והמציע תאגיד, הוותק שיוצג יהיה של עובד המציע, המיועד מטעמו למתן השירותים/לביצוע העבודות ובלבד שהוא עובד אצל המציע לכל הפחות בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות.

 1. ניסיון מקצועי (לכל התחומים):
 1. המציע (או עובד שלו כמפורט בסעיף 1.4 לעיל), ביצע לפחות 10 פרויקטים בתחום בו הוא מבקש להיכלל במאגר במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות (משמע החל מיום 1.8.2016).
 2. למציע ניסיון במתן שירותים/ביצוע עבודות לגופים ציבוריים ובכלל זה רשות/יות מקומית/יות ו/או אזוריות, תאגיד/ים עירוני/ים ו/או תאגיד/י מים ו/או רשויות ניקוז.  
 3. מובהר, כי לרשות הניקוז הזכות לקבוע תנאי סף נוספים בקשר עם ניסיון מקצועי בכל פניה תחרותית ליועצים, בהתאם לצרכי רשות הניקוז ביחס לכל פרויקט, לגופו ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של רשות הניקוז.
 4. לצורך הגשת הבקשה, יש לצרף את המסמכים הבאים:
 5. העתק תעודות השכלה.
 6. פרופיל חברה או קורות חיים ו/או כל מסמך אחר (לרבות המלצות/חוזים וכיוצב'), המעידים על עמידת המציע בדרישת הניסיון הרלוונטי בתחום וביצוע של לכל הפחות 10 פרויקטים כאמור בסעיף 1.5 א לעיל, ו/או ניסיון במתן שירותים/ביצוע עבודות לגופים ציבוריים כאמור בסעיף 1.5 ב' וכן רשימת הפרויקטים ומועדי ביצועם המעידים על עמידה בתנאי הסף.
 7.  רשימת התחומים המבוקשים:
 

שירותי תכנון הנדסי

שירותי יעוץ וניהול

ניקוז

ייעוץ כלכלי

נוף

ייעוץ אקולוגי

כבישים ותנועה

ייעוץ נגישות

קונסטרוקציה

ייעוץ בטיחות

מדידה

 ייעוץ הפקעות

אדריכלות בניין 

שירותי ניהול ופיקוח פרוייקטים

 
 1. תנאי סף מורחבים:
  1. אדריכלות נוף
   1. מתכנן ראשי  רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים , התשי"ח – 1958 ותקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) התשכ"ז – 1967.
   2. ניסיון מקצועי מוכח בן 10 שנים, לפחות, בתכנון שטחים פתוחים.
   3. נסיון בעבודה עם סביבה מדברית .
   4. ניסיון בתכנון שיקום נופי – כרייה וחציבה והפרות מקומיות.
   5. ניסיון בהתמודדות עם סוגיות סביבתיות בעלות השפעה על נחלים
     
  2. אדריכלות בניין 
   1. ניסיון מקצועי מוכח בן 10 שנים, לפחות, בתכנון מבנים ציבוריים.
   2. ניסיון תכנון מבנים בראייה אקולוגית באזור מדברי.
   3. מתן מענה מהמציע לכלל התחומים הרלוונטיים כולל אדריכלות המבנה, עיצוב פנים, קידום סטטוטורי וכל דרישה אחרת המקובלת בתחום האדריכלות
   4. משרד המציע יכיל לא  פחות מארבעה אדריכלים שכירים במשרד, כאשר לפחות 1 מהם בעלי תואר באדריכלות ממוסד להשכלה גבוהה מאושר. 
   5. מתכנן ראשי  רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים , התשי"ח – 1958 ותקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) התשכ"ז – 1967.

מתכנני ניקוז:

 1. מתכנן ראשי רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958 ותקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) התשכ"ז – 1967.
 2. ניסיון מקצועי מוכח של 10 שנים לפחות כמתכנן ראשי בתחום ניקוז בשטחים פתוחים.

ניסיון בתכנון בהיקף כספי של מעל 1 מלש"ח (שכ"ט) בשנה כמתכנן ראשי ב-3 שנים האחרונות בתכנון ניקוז בשטחים פתוחים.מסמכים המעידים על היקפי שכ"ט יש להגיש חתומים ע"י מגיש הבקשה בצירוף תצהיר רו"ח.

 1. לא פחות ארבעה מתכנני ניקוז שכירים במשרד, כאשר לפחות 2 מהם בעלי תואר מהנדס אזרחי ואו מהנדס בנין ואו מהנדס מים ואו מהנדס חקלאי הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלי.
 2. שירותי ניהול ופיקוח בפרויקטים:

אם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא:

 1. מנהל הפרויקט יהיה בעל הכשרה מקצועית כמהנדס אזרחי או הנדסאי אזרחי הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים/ פנקס הנדסאים וטכנאים מוסמכים.

ניסיון מקצועי מוכח של 5 שנים למהנדס אזרחי או 8 שנים להנדסאי אזרחי בניהול פרויקטי פיתוח, בגופים ציבוריים, בעלות מצטברת של מעל 50 מלש"ח. מסמכים המעידים על היקפי שכ"ט יש להגיש חתומים ע"י מגיש הבקשה בצירוף תצהיר רו"ח.

 1. מודדים:
  1. מודד מוסמך.
  2. ניסיון של 3 שנים לפחות בביצוע עבודות מדידה.
  3. ברשות המציע מצלמה דיגיטלית המתאימה להכנת אורתופוטו שאושרה ע"י מפ"י ושאישורה בתוקף.
  4. ניסיון מוכח של ביצוע 2 פרויקטים של עבודות פענוח ב- 5 השנים האחרונות הכוללות:
 1. העלאת מיקום גושים וחלקות ממפות גוש על גבי תצ"א ו/או הגדלה.
 2.  כתיבת חוות דעת מומחה לבית משפט ומתן עדות בבית משפט.
 3. ביצוע סקר שימושי קרקע.
  1. צילום אוויר באמצעות רחפן :
 1. ברשות המציע כל ההיתרים הנדרשים לפי כללי רת"א למפעיל ולרחפן
 2.  ניסיון מוכח בביצוע שלושה פרוייקטים של צילום אוויר באמצעות רחפן.
 3. כמות מינימלית של 2 מודדים שכירים במשרד.
 4. יועץ נגישות:

אם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא:

 1. בעל ותק של לפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות.
 2. אישור רישום בפנקס המורשים לנגישות מתו"ס ונגישות שירות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ו/או ממשרד הכלכלה וכן רישיון תקף. תקף למועד האחרון לרישום למאגר.
 3. ניסיון מוכח במתן שירותי ייעוץ בתחום הנגישות ( מבנים/ תשתיות/ סביבה וכו') ב5 השנים שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד.

         ________________

* רשות הניקוז שומרת על זכותה לקבוע תנאי סף נוספים ו/או אמות מידה ו/או הוראות אחרות לצורך התקשרות עם יועץ בפרויקט מסוים, בהתאם לשיקול דעתה ולצרכי הפרויקט.

 1. יועץ כלכלי:

המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא:

 1. המבקש בעל השכלה אקדמית ממוסד ישראלי מוכר בכלכלה, חשבונאות או מנהל עסקים.
 2. המבקש הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות (במועד הגשת הבקשה) במתן שירותי ייעוץ כלכליים לגופים ציבוריים או לחילופין, המבקש סיפק/מספק, לשני גופים ציבוריים שונים, שירותי ייעוץ כלכלי בתחום עיסוקו של התאגיד.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1.5 לעיל על כל אחד מהמציעים להציג אסמכתאות לניסיון ספציפי בהתייחס לכל אחר ואחד מתנאי הסף המורחבים שבסעיף 3.

_____________________

* רשות הניקוז שומרת על זכותה לקבוע תנאי סף נוספים ו/או אמות מידה ו/או הוראות אחרות לצורך התקשרות עם יועץ בפרויקט מסוים, בהתאם לשיקול דעתה ולצרכי הפרויקט.

[1] תנאי הסף הכלליים חלים על כל התחומים המפורטים בסעיף 2 . במקרה בו תנאי הסף הכלליים סותרים את תנאי הסף המורחבים (ראה סעיף 3), תנאי הסף המורחבים יגברו.

* רשות הניקוז שומרת על זכותה לקבוע תנאי סף נוספים ו/או אמות מידה ו/או הוראות אחרות לצורך התקשרות עם יועץ בפרויקט מסוים, בהתאם לשיקול דעתה ולצרכי הפרויקט.